ایرانیان موفق

دکتر احسان پاشا جاوید

استاد مهندسی الکترونیک

استاد یار دانشگاه CQ

دکتر حسن باجی

استاد عمران

استادیار دانشگاه CQ

دکتر فرزاد صنعتی

استاد کامپیوتر

استادیار دانشگاه CQ

دکتر ندا عباسی

استاد مهندسی و تکنولوژی

استادیار دانشگاه CQ

دکتر فرزانه طهموریان عسگری بروجرد

استاد عمران

استادیار دانشگاه CQ

دکتر مهدی میرزابابایی

استاد مهندسی و تکنولوژی

استادیار دانشگاه CQ

دکتر سلمان خالصی طهارم

استاد علوم پزشکی

استادیار دانشگاه CQ

دکتر علیرضا علایی

استاد کامپیوتر

استادیار دانشگاه Southern Cross

دکتر منصوره زاهدی

استاد کامپیوتر

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر اسماعیل ابراهیمی

استاد دامپزشکی

دانشیار دانشگاه آدلاید

دکتر وحید آتشباری

استاد مهندسی نفت

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر فرهید همت زاده

استاد ویروس شناسی

دانشیار دانشگاه آدلاید

سمیه با اخلاق

استاد علوم انسانی

استادیار University of New England

دکتر فرناد نصیرزاده

استاد عمران

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر محبوبه سبحانی

استاد عمران

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر امیرمهیار خراسانی

استاد دانشکده مهندسی

پست داک دانشگاه Deakin

دکتر سمیه محمودزاده

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر افروز نجف زاده آبریز

استاد علوم پزشکی

استادیار دانشگاه CQ

دکتر رضا قنبرزاده

استاد اقتصاد

استادیار دانشگاه Southern Cross

دکتر احسان شریفی

استاد معماری

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر مازیار ارجمندی

استاد مکانیک

دانشیار دانشگاه آدلاید

دکتر سارا برازجانی

استاد مهندسی نفت

پست داک دانشگاه آدلاید

دکتر علی پورموسوی کنی

استاد مهندسی الکترونیک

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر حسین شکوهی

استاد زبان

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر عباس کوزانی

استاد مهندسی الکترونیک

استاددانشگاه Deakin

دکتر سارا وهاجی

استاد مکانیک

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر آصف نظری

استاد ریاضی

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر واله مقدم

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر ناصر پورآزاد

استاد اقتصاد

استادیار دانشگاه Flinders

دکتر نیلوفر کریمیان

محقق علوم زمین

پست داک دانشگاه Southern Cross

دکتر امیرعادلی سرچشمه

محقق عمران

پست داک دانشگاه آدلاید

دکتر رضا قماشچی

استاد مکانیک

دانشیار دانشگاه آدلاید

دکتر هرمز احمدی

استاد کارآفرینی

استادیار دانشگاه Australian Catholic

دکتر محمدرضا محبی

استاد بهداشت

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر ناصر حسین زاده

استاد مهندسی الکترونیک

دانشیار دانشگاه Deakin

دکتر علی زارع

استاد مکانیک

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر بهادررضا افقی

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر بهاره نکیسا

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر آرش شقاقی

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر حسین اسماعیلی

استاد اقتصاد

دانشیار دانشگاه Flinders

دکتر مونا ملک زاده

استاد محیط زیست

استادیار دانشگاه Southern Cross

دکتر عباس طاهری

استاد مهندسی معدن

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر علیرضا سلماچی

استاد مهندسی نفت

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر مهدی رجائیان

استاد اقتصاد

استادیار دانشگاه Australian Catholic

دکتر روژان افروز

استاد بهداشت

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر حمید عبدی

استاد صنایع

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر علی ذوالفقاریان

استاد مکانیک

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر ساسان ادیبی

استاد کامپیوتر

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر آزاده قاری نیت

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

John Doe

UpSolution Team

دکتر شهره مجد

استاد علوم پزشکی

استادیار دانشگاه Flinders

دکتر نسیم صالحی

استاد محیط زیست

استادیار دانشگاه Southern Cross

دکتر حسین حاجی علی افضلی

استاد بهداشت عمومی

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر علیرضا قلی پور

استاد مکانیک

دستیار پژوهشی دانشگاه آدلاید

محمد صیاف زاده

استاد مهندسی نفت

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر علی باقری

استاد شیمی

استادیار University of New England

دکتر صبا انصاری

استاد علوم پزشکی

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر کاظم غبرایی

استاد عمران

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر نگین امینی

استاد مواد

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر ایمان عوض پور

استاد کامپیوتر

استادیار دانشگاه Deakin

John Doe

UpSolution Team

دکتر مریم بازرگان

استاد پرستاری

استادیار دانشگاه Flinders

دکتر احسان عباس نژاد

استاد کامپیوتر

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر سپهر شکیب

استاد داروسازی

استاد دانشگاه آدلاید

دکترمهدی جعفریان

استاد مکانیک

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر عباس زینی جهرمی

استاد مهندسی نفت

استادیار دانشگاه آدلاید

دکتر هادی نجومیان

متخصص قلب و عروق

استادیار University of New England

دکتر رضا حسینی

استاد عمران

دانشیار دانشگاه Deakin

دکتر صالح قرائی

استاد مکانیک

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر صبا قره داش

استاد دانشکده مهندسی

استادیار دانشگاه Deakin

دکتر حسن فردوس

استاد IT

استادیار دانشگاه Deakin

John Doe

UpSolution Team
فهرست